Vertalingen
Tolken
Klanten
Interessante links
[ FR | ENG]

Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de klant doorgeeft aan Europrofs (hierna : de «Vennootschap») en op alle contractuele -en zakenrelaties die daaruit voortvloeien, alle bijkomende dienstverleningen inbegrepen.

Deze verkoopsvoorwaarden sluiten expliciet, behoudens geschreven aanvaarding vanwege de Vennootschap, alle algemene en bijzondere aankoop/verkoopvoorwaarden van de klant uit. In dat opzicht wordt geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden toegestaan zonder schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap. Behoudens tegenbewijs via eender welk rechtsmiddel, erkent de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden gezien hij er, ten laatste bij uitgave van de eerste prijsofferte, een exemplaar van heeft ontvangen van de Vennootschap.

Artikel 2 - Offertes - afronding van de opdracht

2.1. Prijsoffertes zijn gratis.
Iedere offerte van de Vennootschap is 30 kalenderdagen geldig te tellen vanaf de offertedatum. Indien de klant de prijsofferte niet schriftelijk aanvaardt, wordt die van nul en gener waarde worden beschouwd.

2.2. Iedere opdracht wordt als definitief beschouwd als de klant de offerte schriftelijk aanvaardt of als de Vennootschap de levering van het product/dienst aan de klant werkelijk uitvoert.

2.3. De Vennootschap kan als zijn klant beschouwen diegene die de opdracht aan de Vennootschap heeft doorgegeven, tenzij die uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, op naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam en het adres van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan de Vennootschap.

2.4. Behoudens anders bepaald, zijn alle door de Vennootschap meegedeelde prijzen zonder belasting op de toegevoegde waarde. De verkoopprijs is de prijs vermeld op onze offerte. Die verkoopprijs is geldig voor de geldigheidsduur van de offerte uitgegeven door de Vennootschap; behalve bij definitieve aanvaarding van de offerte door de klant in die termijn, staat het de Vennootschap vrij zijn verkoopsprijzen aan te passen. Voor iedere bestelling van een bedrag hoger dan duizend euro (EUR 1.000) en behoudens uitdrukkelijke afwijking, is er een voorschot van dertig percent (30%) vereist bij bevestiging van de opdracht door de klant.

Artikel 3 - Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Iedere opdrachtwijziging na aanvaarding van de offerte van de Vennootschap, brengt een nieuwe prijsaanvraag met zich mee; bijgevolg, zal de Vennootschap geen rekening kunnen houden met de wijzigingen tenzij ze die uitdrukkelijk en geschreven heeft aanvaard, in voorkomend geval, na de klant schriftelijk te hebben geïnformeerd over de extra termijnen/kosten/honoraria die uit die opdrachtwijziging voortvloeien. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen over de nieuwe opdrachtvoorwaarden, zal de Vennootschap aan de oorspronkelijke bestelling gehouden zijn.

3.2 Indien de klant een definitieve opdracht, al dan niet door de Vennootschap in uitvoering, annuleert, brengt dat van rechtswege de toepassing van een schadevergoeding van 25% van het globale bedrag van de opdracht met zich mee met een minimum van honderd euro zonder belasting op de toegevoegde waarde (EUR 100 excl. BTW). In voorkomend geval, gebeurt de betaling van de schadevergoeding door inhouding op het voorschot waarvan sprake in punt 2.4. De som van de forfaitaire schadevergoeding en van het te factureren bedrag voor het al uitgevoerde deel van de bestelling kan nooit het totaalbedrag van de opdracht overschrijden.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, verantwoordelijkheid en geheimhouding

4.1 Behoudens anders overeengekomen, kan de Vennootschap, op haar verantwoordelijkheid, alles of een deel van de opdracht uitbesteden aan derden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant.

4.2 De Vennootschap kan slechts verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het rechtstreekse en aantoonbare gevolg is van een gebrek toeschrijfbaar aan haar. Niettegenstaande het voorgaande, maar uitgezonderd gevallen van fraude of bedrog, is de Vennootschap enkel verantwoordelijk voor een bedrag dat overeenstemt met de globale prijs van de opdracht, dat is een prijs zonder belasting op de toegevoegde waarde en die bedraagt maximum duizend euro (EUR 1.000) per gebeurtenis. De Vennootschap kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade geleden door de klant of derden, zoals onder andere economisch verlies, winstverlies of gebrek daaraan, verlies van klanten en iedere andere soort schade die niet uitdrukkelijk werd voorzien in deze voorwaarden en die niet rechtstreeks voortvloeien uit een gebrek vanwege de Vennootschap.

4.3 De klant moet ons vrijwaren tegen vorderingen van derden die voortkomen uit het gebruik van het geleverde werk.

4.4 De Vennootschap hoeft geen bestelling uit te voeren waarvan de door de klant geleverde inhoud (tekst of beeld) illegaal/ongeoorloofd, immoreel, bedrieglijk of obsceen blijkt volgens de door de Vennootschap beoogde regels, wat de taal van die inhoud ook is en of die al dan niet op het internet wordt gepubliceerd.

4.5 Behalve fraudegevallen, moedwillige fout of bedrog, kan de Vennootschap niet verantwoordelijk worden gehouden voor kwaliteitsverlies of het verlies van documenten, informatie of informatiedragers die ter beschikking werden gesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht. Anderzijds, erkent de klant uitdrukkelijk en onherroepelijk dat de Vennootschap in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van moderne informatietechnologieën en communicatiemiddelen door de klant.

4.6 De inschatting of een opdracht bepaalde risico's op lichamelijke schade inhoudt, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant die daarvoor volledig de risico's op zich neemt, waarbij de Vennootschap volledig wordt vrijgesteld.

4.7. Als er zich omstandigheden voordoen buiten de wil van de Vennootschap om, met als resultaat een vertraging of het onmogelijk maken van het uitvoeren en/of afwerken van de opdracht, worden ieders verplichtingen nietig. Daarbij beoogt men vooral: brand, ongeval, epidemie, staking, lock-out, oproer, oorlog, bedreigingen of gevolgen van aanslag, embargo, schaarste aan grondstoffen, maatregelen van hogerhand of beslissingen van de overheid, net als iedere andere omstandigheid niet expliciet in deze voorwaarden vermeld, maar waarop de Vennootschap geen enkele invloed kan uitoefenen.
De partij die de gebeurtenis ondergaat, brengt de andere er zo snel mogelijk van op de hoogte en verduidelijkt de aard van de gebeurtenis waardoor de uitvoering van zijn verplichtingen vertraagt of onmogelijk wordt. De naleving van de verplichtingen zal worden opgeheven tot op het einde van de gebeurtenis die het onmogelijk maakte of uitstelde, daarbij wordt nadrukkelijk verduidelijkt dat geen van de partijen een of andere schadevergoeding van de andere partij kan eisen.
De partijen verbinden zich er van nu af aan toe alles in het werk te stellen om moeilijkheden/schade te beperken die uit dergelijke omstandigheden voorkomen. Indien de overmacht meer dan 60 kalenderdagen duurt, kunnen de partijen de latere uitvoering van de opdracht opnieuw onderhandelen of die opzeggen zonder schadevergoeding ten laste van een van hen.

4.8. De Vennootschap zal alle door de klant ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De Vennootschap zal haar medewerkers tot die geheimhouding verplichten. Toch is de Vennootschap niet verantwoordelijk voor schending van die geheimhouding door zijn medewerkers als zij alle redelijke maatregelen tot verhindering daartoe heeft genomen.

Artikel 5 - Termijn, tijdstip en plaats van levering

5.1. Behalve anders op voorhand schriftelijk overeengekomen, worden de uitvoertermijnen vermeld in de offertes slechts ter informatie gegeven en houden ze geen verplichting in voor de Vennootschap.
De Vennootschap moet de klant informeren vanaf het moment dat hem duidelijk is dat een levering niet mogelijk is op de oorspronkelijk overeengekomen dag en uur.

5.2 In geval van overschrijding van de gestelde termijn met meer dan vijf (5) dagen, heeft de klant het recht zijn bestelling eenzijdig terug te trekken. Die beslissing moet schriftelijk worden meegedeeld aan de Vennootschap. De klant kan zich in geen geval beroepen op eender welk recht op een schadevergoeding. Ieder eventueel al uitgevoerd werk, zal worden gefactureerd en ter beschikking worden gesteld van de klant.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden op het moment waarop het bestelde werk wordt verstuurd per gewone post, fax, modem, e-mail, enz. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen afhankelijk van een versturing per gewone post.

5.4 Voor de creatie van sites op internet, wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden op de dag waarop de site beschikbaar wordt op de media.

5.5 De levering via gewone post, fax, modem of internet is gratis. De eventuele koerierskosten zijn uitsluitend ten laste van de klant.

5.6 Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst, is de Vennootschap niet verplicht de uitgevoerde werken te bewaren na levering.

Artikel 6 - Honoraria en betaling

6.1 Alle door de Vennootschap meegedeelde bedragen/prijzen bevatten geen belasting op de toegevoegde waarde.

6.2 De opdrachten worden geacht te worden doorgegeven aan de zetel van de Vennootschap en de daaruit voortvloeiende facturen worden op dezelfde plaats betaald, zonder welke kost dan ook en zonder disconto, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon en bevestiging op de factuur.

6.3 De facturen moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen te tellen vanaf te factuurdatum worden voldaan, in de munt waarin de factuur werd uitgegeven, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.4 Bij niet-betaling op de vervaldag van het factuurbedrag, zal dat van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning onderhevig zijn aan nalatigheidsintrest van 12% per jaar tot op de dag van effectieve betaling; bovendien moet de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van 15% van het oorspronkelijke factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur. Er kunnen eveneens dossierkosten voor een bedrag van dertien euro (13 EUR) worden geëist indien de Vennootschap een herinnering moet sturen voor niet-betaling bij het vervallen van de factuur. Iedere betaling door de klant bevat allereerst dossierkosten en eventuele forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens nalatigheidsintresten en tenslotte het hoofdbedrag van de factuur.

6.5. Indien een vervallen factuur niet wordt betaald, heeft de Vennootschap het recht, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, de opeisbaarheid van andere nog niet-vervallen facturen te eisen, zodat het totaal van nog openstaande facturen op naam van de klant onmiddellijk opeisbaar wordt en onderhevig wordt aan een nalatigheidsintrest en een forfaitaire schadevergoeding. In gelijkaardige gevallen, behoudt de Vennootschap zich bovendien het recht voor de uitvoering van iedere andere lopende opdracht te onderbreken totdat alle openstaande bedragen zijn vereffend, hoofdzakelijk, intresten en extra's, zonder zelf eender welke schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd te zijn.

6.6 In geval van juridische procedure ter invordering, zullen die kosten ten laste van de klant zijn op basis van Artikels 8 en volgende van de wet van 18 april 2004 op betalingsachterstanden.

Artikel 7 - Klachten en geschillen

7.1 Klachten zijn pas ontvankelijk middels mededeling via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, gericht aan de zetel van de Vennootschap, binnen de acht kalenderdagen van het versturen van de factuur; de poststempel vormt het bewijs. Eens die termijn is overschreden, wordt geacht dat de klant de factuur heeft aanvaard waardoor iedere laattijdige betwisting onontvankelijk wordt.

7.2 De formulering van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

7.3 Indien de klacht gegrond is, zal de Vennootschap het geleverde werk verbeteren of vervangen binnen een redelijke termijn zonder een of andere schadevergoeding te moeten betalen. Indien de Vennootschap niet redelijk kan tegemoetkomen aan de verbeteringswensen, zal ze een korting op de opdrachtsprijs toekennen, zonder een andere schadevergoeding voor de klant.

7.4 Het klachtenrecht van de klant vervalt als, in de termijn waarbinnen hij klacht kan uiten, hij wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk of als hij het vernoemde werkt aan derde heeft doorgegeven.

Artikel 8 - Auteursrechten

8.1 De klant moet de Vennootschap vrijwaren tegen vorderingen van derden met het oog op een beweerde schending van de eigendomsrechten, octrooirechten, auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

8.2 Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt de Vennootschap zich het recht voor een klacht in te dienen wegens het niet naleven van het auteursrecht op alle vertalingen, creaties, foto's en illustraties enz. die door ons werden verwezenlijkt. Bovendien, blijven al onze werken ons exclusief eigendom en mogen ze niet worden nagemaakt, gereproduceerd of gewijzigd in eender welke vorm of procédé, zonder het voorafgaand schriftelijke akkoord van de Vennootschap.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

9.1 Ieder contract dat werd overeengekomen met de Vennootschap wordt geacht te zijn overeengekomen onder de West-Vlaamse wet, de enige wetgeving van toepassing op contractuele verbindingen tussen de Vennootschap en zijn klanten, ongeacht ieder element van buiten dat daarmee is verbonden, zelfs rechtstreeks, met voornoemde contractuele verbinding.

9.2. De rechtbanken van West-Vlaanderen zijn als enige bevoegd voor betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden. In de rechtbank is enkel de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden geldig.


Terug naar boven